Yujun Shen (Damon)                   

Full Publication List [Homepage] [2D GANs] [3D-aware generation]

Towards Smooth Video Composition
Learning 3D-aware Image Synthesis with Unknown Pose Distribution
DiscoScene: Spatially Disentangled Generative Radiance Field for Controllable 3D-aware Scene Synthesis
LinkGAN: Linking GAN Latents to Pixels for Controllable Image Synthesis
GLeaD: Improving GANs with A Generator-Leading Task
Qingyan Bai, Ceyuan Yang, Yinghao Xu, Xihui Liu, Yujiu Yang, Yujun Shen
Neural Dependencies Emerging from Learning Massive Categories
Dimensionality-Varying Diffusion Process
Han Zhang, Ruili Feng, Zhantao Yang, Lianghua Huang, Yu Liu, Yifei Zhang, Yujun Shen, Deli Zhao, Jingren Zhou, Fan Cheng,
Deep Generative Models on 3D Representations: A Survey
One-Shot Generative Domain Adaptation
Interpreting Class Conditional GANs with Channel Awareness
Improving 3D-aware Image Synthesis with A Geometry-aware Discriminator
Improving GANs with A Dynamic Discriminator
Learning from Future: A Novel Self-Training Framework for Semantic Segmentation
Ye Du, Yujun Shen, Haochen Wang, Jingjing Fei, Wei Li, Liwei Wu, Rui Zhao, Zehua Fu, Qingjie Liu
A Unified Model for Multi-class Anomaly Detection
Zhiyuan You*, Lei Cui*, Yujun Shen, Kai Yang, Xin Lu, Yu Zheng, Xinyi Le
3D-aware Indoor Scene Synthesis with Depth Priors
High-fidelity GAN Inversion with Padding Space
Qingyan Bai*, Yinghao Xu*, Jiapeng Zhu, Weihao Xia, Yujiu Yang, Yujun Shen
Region-Based Semantic Factorization in GANs
3D-aware Image Synthesis via Learning Structural and Textural Representations
Improving GAN Equilibrium by Raising Spatial Awareness
Cross-Model Pseudo-Labeling for Semi-Supervised Action Recognition
Semi-Supervised Semantic Segmentation Using Unreliable Pseudo-Labels
Yuchao Wang*, Haochen Wang*, Yujun Shen, Jingjing Fei, Wei Li, Guoqiang Jin, Liwei Wu, Rui Zhao, Xinyi Le
Data-Efficient Instance Generation from Instance Discrimination
Low-Rank Subspaces in GANs
Jiapeng Zhu, Ruili Feng, Yujun Shen, Deli Zhao, Zhengjun Zha, Jingren Zhou, Qifeng Chen
Unsupervised Image Transformation Learning via Generative Adversarial Networks
Kaiwen Zha, Yujun Shen, Bolei Zhou
Improving the Fairness of Deep Generative Models without Retraining
Shuhan Tan, Yujun Shen, Bolei Zhou
Generative Hierarchical Features from Synthesizing Images
Closed-Form Factorization of Latent Semantics in GANs
Yujun Shen, Bolei Zhou
Glancing at the Patch: Anomaly Localization with Global and Local Feature Comparison
Shenzhi Wang, Liwei Wu, Lei Cui, Yujun Shen
CompConv: A Compact Convolution Module for Efficient Feature Learning
Chen Zhang, Yinghao Xu, Yujun Shen
Decorating Your Own Bedroom: Locally Controlling Image Generation with Generative Adversarial Networks
Chen Zhang, Yinghao Xu, Yujun Shen
Semantic Hierarchy Emerges in Deep Generative Representations for Scene Synthesis
Ceyuan Yang*, Yujun Shen*, Bolei Zhou
In-Domain GAN Inversion for Real Image Editing
InterFaceGAN: Interpreting the Disentangled Face Representation Learned by GANs
Image Processing Using Multi-Code GAN Prior
Jinjin Gu, Yujun Shen, Bolei Zhou
FaceID-GAN: Learning a Symmetry Three-Player GAN for Identity-Preserving Face Synthesis
FaceFeat-GAN: a Two-Stage Approach for Identity-Preserving Face Synthesis
Residual Knowledge Distillation
Mengya Gao, Yujun Shen, Quanquan Li, Chen Change Loy
An Embarrassingly Simple Approach for Knowledge Distillation
Mengya Gao*, Yujun Shen*, Quanquan Li, Junjie Yan, Liang Wan, Dahua Lin, Chen Change Loy, Xiaoou Tang