Yujun Shen (Damon)                   

Publications [Homepage]

One-Shot Generative Domain Adaptation
Interpreting Class Conditional GANs with Channel Awareness
Few-shot Object Counting with Similarity-Aware Feature Enhancement
Zhiyuan You, Yujun Shen, Kai Yang, Wenhan Luo, Xin Lu, Lei Cui, Xinyi Le
[Paper]
3D-Aware Indoor Scene Synthesis with Depth Priors
High-fidelity GAN Inversion with Padding Space
Qingyan Bai*, Yinghao Xu*, Jiapeng Zhu, Weihao Xia, Yujiu Yang, Yujun Shen
Region-Based Semantic Factorization in GANs
3D-aware Image Synthesis via Learning Structural and Textural Representations
Improving GAN Equilibrium by Raising Spatial Awareness
Cross-Model Pseudo-Labeling for Semi-Supervised Action Recognition
Semi-Supervised Semantic Segmentation Using Unreliable Pseudo-Labels
Yuchao Wang*, Haochen Wang*, Yujun Shen, Jingjing Fei, Wei Li, Guoqiang Jin, Liwei Wu, Rui Zhao, Xinyi Le
Data-Efficient Instance Generation from Instance Discrimination
Low-Rank Subspaces in GANs
Jiapeng Zhu, Ruili Feng, Yujun Shen, Deli Zhao, Zhengjun Zha, Jingren Zhou, Qifeng Chen
Unsupervised Image Transformation Learning via Generative Adversarial Networks
Kaiwen Zha, Yujun Shen, Bolei Zhou
Improving the Fairness of Deep Generative Models without Retraining
Shuhan Tan, Yujun Shen, Bolei Zhou
Generative Hierarchical Features from Synthesizing Images
Closed-Form Factorization of Latent Semantics in GANs
Yujun Shen, Bolei Zhou
Glancing at the Patch: Anomaly Localization with Global and Local Feature Comparison
Shenzhi Wang, Liwei Wu, Lei Cui, Yujun Shen
CompConv: A Compact Convolution Module for Efficient Feature Learning
Chen Zhang, Yinghao Xu, Yujun Shen
Decorating Your Own Bedroom: Locally Controlling Image Generation with Generative Adversarial Networks
Chen Zhang, Yinghao Xu, Yujun Shen
Semantic Hierarchy Emerges in Deep Generative Representations for Scene Synthesis
Ceyuan Yang*, Yujun Shen*, Bolei Zhou
In-Domain GAN Inversion for Real Image Editing
InterFaceGAN: Interpreting the Disentangled Face Representation Learned by GANs
Image Processing Using Multi-Code GAN Prior
Jinjin Gu, Yujun Shen, Bolei Zhou
FaceID-GAN: Learning a Symmetry Three-Player GAN for Identity-Preserving Face Synthesis
FaceFeat-GAN: a Two-Stage Approach for Identity-Preserving Face Synthesis
[Paper]
Residual Knowledge Distillation
Mengya Gao, Yujun Shen, Quanquan Li, Chen Change Loy
[Paper]
An Embarrassingly Simple Approach for Knowledge Distillation
Mengya Gao*, Yujun Shen*, Quanquan Li, Junjie Yan, Liang Wan, Dahua Lin, Chen Change Loy, Xiaoou Tang
[Paper]